സ്മൂത്തായി വെബ്സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് ചില പൊടിക്കൈകള്‍ 

  1. Google നു പകരം DuckDuckGo പോലെയുള്ള browser ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്തു പഠിക്കുക.
  2. താഴെ കാണും പോലെ AmterApp install ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കുക.