അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയം ഇംഗ്ലിഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ.