ഒരു സംഗതി നല്ലതാണോ എന്നറിയാൻ അതു ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലെ സാധിക്കൂ.