നിങ്ങളിൽ ഉള്ള, അതി സങ്കീര്‍ണമായ മലയാളം പടിച്ചെടുത്ത,  ഭാഷാ പഠന വിദഗ്ധനെ ഉണർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ പഠന പദ്ധതിയാണിത്.