ഈ വിഡിയോയും സൈലന്‍റ് ആണ്. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുന്നേറുക. നാക്ക് മുതലായ സംസാര അവയവങ്ങള്‍ വഴങ്ങി തുടങ്ങട്ടെ. 

നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഓരോ വാചകവും നിങ്ങളെ സുഗമമായ ഭാഷാ നൈപുണ്യം നേടുന്നതിലേക്ക്‌ നയിക്കും