ഈ വിഡിയോയും സൈലന്‍റ് ആണ്. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുന്നേറുക.

നാക്ക് മുതലായ സംസാര അവയവങ്ങള്‍ വഴങ്ങി തുടങ്ങട്ടെ. 

ഇംഗ്ലിഷ് നിങ്ങളില്‍ പൂത്തുലയട്ടെ