നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. Congratulations. വിജയിച്ചേ തീരൂ എന്ന നിങ്ങളുടെ വാശിയാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത്.

പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുന്നേറുക.