മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കും വിധം എങ്ങനെ English സംസാരിക്കാമെന്ന് മോണിക നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. 

ജീവിതത്തില്‍ എത്ര തകര്‍ന്നു പോയാലും എങ്ങളെ തിരിച്ചു കയറാമെന്നും  ഈ അത്ഭുത സ്ത്രീ നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിവു നല്കും