വെറുതെ കണ്ടു പോകല്ലേ. Monica എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ പഠിക്കൂ. 

നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക് ഇംഗ്ലിഷ് കടന്നു കയറട്ടെ