പക്ഷേ, പിന്നീട് വരുന്ന വിശദീകരണം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകും.