ആദ്യം നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുക ശുദ്ധമായ ഇംഗ്ലിഷ് ആയിരിയ്ക്കും.