പക്ഷേ, ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ മാത്രം ഒരു തുറന്ന ചിന്തയുള്ള ആളാകും എന്നു കരുതുന്നു.