വീണ്ടും Yes/ No ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. ഉച്ചത്തിലും നിശബ്ദമായും പരിശീലിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സും നാവും ഒരു പോലെ നീങ്ങട്ടെ.