നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഒരു ചോദ്യ രൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഇവ. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പരിശീലിക്കുക.

ഇത് പലയിടത്തും ആവര്‍ത്തിച്ചു വരും. 

ആവര്‍ത്തനമാണ് സംസാര ശേഷിയുടെ മാതാവ് എന്നു മനസ്സില്ലാക്കുക.