കണ്ടു കണ്ടു വെറുതെ മുന്നോട്ട് പോകരുതേ.

വിഡിയോ ഇടക്കിടെ നിര്‍ത്തി ഇംഗ്ലിഷ് വാചകങ്ങള്‍ ഉച്ചത്തില്‍ പറഞ്ഞു നോക്കുക. 

കേള്‍ക്കുക. പറഞ്ഞു നോക്കുക. 

നിങ്ങളുടെ ആത്മ വിശ്വസം കൂടി വരുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ ?