ചെറു വാചകങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നതിന് ഒരു അടിത്തറ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഈ ക്ലാസ് സഹായിക്കും.

Lesson 4