അതേ അല്ലെങ്കില്‍ അല്ല എന്നു ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ നിത്യവും നാം ഉപയോഗിക്കണം. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുന്നേറുക. നിങ്ങളുടെ അസാധാരണ ജീവിതത്തിന് തുടക്കമിടുക. ഈ അസാധാരണ കോഴ്സിലൂടെ.

Lesson 3