എല്ലാ ഭാഷയിലും 6 തരം വാചകങ്ങളെയുള്ളൂ. അവ മനസ്സിലാക്കലാണ് സംസാര വൈഭവത്തിന്‍റെ ആദ്യ പടി. ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ English ഭാഷയുടെ 6 തരം വാചകങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടാം. 

Lesson 2